ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจัย หัวข้องานวิจัยTags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล แบบสอบถาม รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทำวิจัยออนไลน์ รับวิเคราะห์ spss รับคีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย:กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อการซื้อยางรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

การตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของลูกค้าซุปเปอร์เซนเตอร์ในเขตจังหวัดชลบุรี

อิทธิพลของการตลาดภายในที่มีต่อความเป็นเลิศทางการบริการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ / 2556

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดแบบประสานความร่วมมือกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / รุจิรา ไชยเกตุ / 2556

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่กับผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ / อริยภรณ์ คำมะยอม / 2556

กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ / วรวิทย์ เผือกวัฒนะ / 2554

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อทองรูปพรรณ / แพร เฮงจีระจรัส / 2557

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค / เขมขวัญ สุดดี / 2557

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ / 2546

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีสุดา ชัยชะนะ / 2546

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร / ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์ / 2556

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล / กมลภพ ทิพย์ปาละ / 2555

กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด / 2557

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มยุรฉัตร จิวาลักษณ์ / 2552

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ / ตติยา ตาแก้ว / 2556

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป / เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี / 2557

กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ / ธงชัย เห็นประเสริฐแท้ / 2552

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Metropolitan / จินตนา แสงพรม / 2551

กระบวนการตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย บุญธีรารักษ์ / 2544

กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ธนาวรรณ ดวงจันทร์ / 2557

กระบวนการตัดสินใจซื้อบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีศักดิ์ คล่องวัฒนกิจ / 2548

กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิรประภา ไพรินทร์ / 2550

ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / นุสรา ห้องแซง / 2558

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / พสิษฐ์ ช่อพฤกษา / 2558

ผลกระทบของการตลาดบริการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสปาในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / ทิฆัมพร ทับศรี / 2557

ผลกระทบของกลยุทธ์อินเทอร์เน็ตและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / จรยุทธ ภูกิ่งหิน / 2556

ผลกระทบของการตลาดภายในที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตรในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / แก้วกมล จันทนาภรณ์ / 2556

ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ / สุวิมล สุวรรณี / 2556

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / ภัทรินทร์ พลประถม / 2555

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีต่อผลการดำเนินงานของสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / พัฒนาพร ทองบ่อ / 2555

ผลกระทบของประสิทธิภาพการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / ปทิตตา มะลิกลิ่น / 2554

ผลกระทบของการตลาดแบบบอกต่อที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจขายตรงในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / ธนวัฒน์ เสนา / 2554

ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารการตลาดอินเตอร์เน็ตที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / สมใจ จอมหงษ์ / 2554

แนวทางการบริหารส่วนประสมการตลาดธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษในมุมมองผู้ผลิต :กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / 2554

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กับความสำเร็จขององค์กรธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ / อัคคพล ธรรมดวงศรี / 2554

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร

กระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตกรุงเทพมหานคร

การรับรู้ภาพลักษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในทัศนะของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการก่อนและหลังใช้บริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ พรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สำนักงานใหญ่

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการลดต้นทุนการผลิต ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ศึกษากระบวนการยอมรับบริการสินเชื่อบ้านออนไลน์ กสิกรไทย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสามารถในการให้บริการที่มีต่อลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

ความคาดหวังของผู้ที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขาย: กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร.

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เนตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา กรมทางหลวง กระทรวง คมนาคม.

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ MBA ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

การรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) ของลูกค้าสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาคทุกสำนักงาน

การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อ กระบวนการยอมรับของผู้บริโภคในก๊าซ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร

กระบวนการยอมรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างระหว่างตราสินค้าโซนี่และตราสินค้าซัมซุงผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นธนาคารต่างชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝากประจำและการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนรายย่อย

ความคาดหวังและการรับรู้ คุณภาพการบริการที่สัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร

การยอมรับบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์สของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านเงินฝากธนาคาร นครหลวงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ธนาคารนครหลวงไทย

การยอมรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่งผลต่อ โอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สภาพปัญหาในการทำงานที่ส่งผลต่อระดับความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยโพลิเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าในตราสินค้ามีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของเครื่องสำอางระดับพรีเมียม/ เคาน์เตอร์เซล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

การยอมรับของพนักงานต่อการแปรรูปองค์การเป็นบริษัทมหาชน:กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)

การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการแข่งขันกอล์ฟของ องค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าบลายธ์ของ ผู้บริโภคในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์การ ของ พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถุงพลาสติก ของบริษัท ซันแพค จำกัด

ทัศนคติและความต้องการปัจจัยด้านสวัสดิการที่พักอาศัยของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท จงสถิต จำกัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผ้าขาวม้าร้อยสีในเขต ตำบล หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อและแนวโน้มการตัดสินใจทำศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

บทบาทของผู้ชำนาญการด้านการประกันชีวิตที่มีต่อประสิทธิภาพ ด้านการประกันชีวิตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ของผู้เลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาดัชนีตัวบ่งชี้พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีผลต่อ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณภาพการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบอน กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของพนักงาน สำนักงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานสายระบบ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

การศึกษากลุ่มการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์การสื่อสารแบบปากต่อปากกับกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ของประชากรในกรุงเทพเขตปทุมวัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ อัญมณี A

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Delivery) ของผู้บริโภคอาหารส่งตรงถึงบ้าน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปัจจัยที่มีผลกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของตัวแทน ร้านขายยา กรณีศึกษาบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา และตระหนักรู้สื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความรู้ในสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระบวนการ ตัดสินใจในการซื้อยาในร้านขายยาของประชาชนในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดซื้อ-ขาย ทองคำล่วงหน้า(Gold Futures) ของประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

การตัดสินใจลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากผลกระทบโรคโควิด19

การศึกษาปัญหาและปรับปรุงการควบคุมภายในของวงจรรายได้ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด

กรณีศึกษาต้นทุนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

การจัดทำรายงานแยกตามส่วนงานสำหรับบริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์

การปันส่วนต้นทุนเพื่อจัดทำรายงานของส่วนงานศูนย์กำไร กรณีศึกษา บริษัท ยานยนต์ จำกัด

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนสร้างรีสอร์ท“บ้านดิน”

ารวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้า กรณีศึกษาบริษัท AAB จำกัด

ารคำนวณต้นทุนการทำ Test Sleep ต่อครั้ง กรณีศึกษา: โรงพยาบาลตัวอย่าง

การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตเครื่องสำอาง กรณีศึกษาบริษัท กขค จำกัด

การจัดทำระบบต้นทุนคุณภาพของการผลิตวงล้อมอเตอร์ไซด์ กรณีศึกษา: บริษัท ไลเกอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายในตามแนว COSO ERM สำหรับระบบรายได้และลูกหนี้เช่าซื้อ บริษัทกรณีศึกษา บริษัท กขค (มหาชน)

การศึกษาและเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนการผลิตยาแบบเดิม กับแบบใหม่ กรณีศึกษา บริษัท ไอเอส ฟาร์มา จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับผลการดำเนินงานขอลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจยานยนต์

การวางแผนกำไรของธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัทค้าน้ำมัน จำกัด

การบริหารงบประมาณภายใต้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน กรณีศึกษา กรมสรรพากร สำนักงานใหญ่

การศึกษาต้นทุนการปลูกแตงกวา ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การจัดทำต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท เอ ที จำกัด

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำกำไร ตามเขตการขาย กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟ จำกัด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าที่เหลือจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา: ขององค์การสุรา กรมกรรพสามิต กระทรวงการคลัง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

การสำรวจความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจำกัด

กรณีศึกษา การบริหารการจัดการเครื่องใช้ในการดำเนินงานของโรงแรม ABC

การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหน่วยตรวจอายุรศาสตร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง.

การสำรวจความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจำกัด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าที่เหลือจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์

การจัดทำต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท เอ ที จำกัด

ศึกษาและวิจัย การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต ไปยังกระบวนการผลิตของโรงงาน กรณีศึกษาและการนำแนวคิดระบบต้นทุนกิจกรรมและระบบต้นทุนแบบเดิม โดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายประจำแผนกเปรียบเทียบความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี

การวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อกำหนดยอดขายที่กิจการต้องการ กรณีศึกษา กิจการซื้อมาขายไปแห่งหนึ่ง

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลการดำเนินงานด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจกับอัตราส่วนทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การวิเคราะห์การลงทุนโครงการสถานบริการตรวจสภาพรถเอกชน เอกชน(ตรอ.)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได้

การศึกษาตัวผลักดันต้นทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าศูนย์ต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตสิ่งทอ

การพัฒนารูปแบบรายงานการจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์เพื่อการบริหาร กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปัญหาของผู้ทำบัญชีต่อร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ผลกระทบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา การเบิกจ่ายเงิน มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์

ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40(ปรับปรุง 2552) เรื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนคุณภาพของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับ ISO 9000

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการศูนย์ประชุม และนิทรรศการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

การพัฒนาพนักงานขายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์กับ บสก. กรณีศึกษา: บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในสังคมเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

อิทธิพลของการรับรู้สื่อโฆษณาและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Margeting Communication:IMC) ที่มีผลต่อการตักสินใจซื้อฉลากออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการจังหวัดสมุทรปราการ

แรงจูงใจที่ใช้อารมณ์และไม่ใช้อารมณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Brandname) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

อิทธิพลของการชมโฆษณามีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กระดาษไอเดียกรีน

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา: บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติที่มีผลต่อองค์ประกอบในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์สมัครงาน WWW.JOBPUB.COM

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบ่อ

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบันในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาเป็นร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม

สุรัตน์ดา คิดถูก: การวิเคราะห์แนวทางการลดความสูญเสียจากการผลิตตามหลักซิกส์ซิกม่า (Six Sigma): กรณีศึกษาบริษัท DB3FB จำกัด

ณัฏฐพล ไอยรานนท์: การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตัน จำนวน 4 สนาม ในเขตพื้นที่ ตลาดหนองมน – บางแสน อ.เมือง จ. ชลบุรี

นันทนา ทองสนิท: ปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร: กรณีศึกษา บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี

ธารทิพย์ บานเย็น: การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจด้านข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 ต่อการมีส่วนร่วมในระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

รณรงค์ ปรีชากุล: การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการเปิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่:กรณีศึกษา ตำบลเสม็ดและตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ศิริวรรณ แววสวัสดิ์: การรับรู้ปัจจัยการตลาดเชิงกิจกรรมมีผลต่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย (AIS, DTAC) ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

ปิยาพร สิทธิผล: การลดเวลาในการผลิตโดยการใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา: กรณีศึกษา บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

ลัดดาวัลย์ บุษวณากุล: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เกศแก้ว ทรงอยู่: ลักษณะของบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บุศรา สุดพิพัฒน์: ปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน: กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี

ปัทมาพร พัชรกุล: การศึกษาภาพลักษณ์กับการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมืองชลบุรี

พิทักษ์ ศรีแพ่ง: การศึกษารูปแบบของผู้นำที่มีผลต่อการบริหารความขัดแย้งภายในบริษัท ABC จำกัด

วีรศักดิ์ หมีดำ: การศึกษาการลดต้นทุนผลิตภัณต์โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ชญานิษฐ์ พิลาไชย: ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ของบริษัทเฉียวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด

ณัจฉลดา บุญรอด: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปริญดา อุดมพร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับกาแฟลดน้ำหนักของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ยุทธพงษ์ อมรเลิศวิทย์: การจัดการอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา งานบริหารเครื่องปรับอากาศ ของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี

กิตฐญา ศิริคำ: ศึกษาความคิดเห็นต่อระบบการตลาดแบบหลายชั้นที่มีผลต่อการดำเนินงานของสมาชิกบริษัท เทียนส์ ประเทศไทย จำกัด ในจังหวัดระยอง

กรรณิการ์ แย้มเม่ง: ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตยาฆ่าแมลงแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษมสุข เฮ็งเจริญ: การศึกษาโอกาสของธุรกิจฟาร์มสุกรพันธุ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขนิษฐา ไชยเสนา: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจห้องเช่าในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

ณัฐวรรณ อยู่เจริญ: การศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันและความไว้วางใจภายในองค์การที่ส่งผลต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ (Intrapreneurship): กลุ่มบริหารงานในเครือซัมมิท ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

โดมถิระ สีหามาตย์: การศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตราสินค้าขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

นิตยา จันทร์เจริญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร:กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มานิตย์ เพิ่มพูลโชคคณา: ความรู้ความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในการปล่อยสินเชื่อ ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี

รัฐพล อินทรารักษ์สกุล: การบริโภคกับการออมของคนทำงานผู้ถือบัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี

วัชรินทร์ ชะเอม: ความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

สัญญา กิตติจารุวงศ์: ปัจจัยแวดล้อมในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษาของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

อมลสิริ นิมิตรสมุทร: ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของผู้ผลิตยานยนต์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

เสาวนีย์ กุลชาติวิจิตร: การจัดการความเครียดในกลุ่มวัยรุ่นกับการเข้าถึงสื่อธรรมโมโลยี ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดชลบุรี

ชยพัทธ์ ชัยยะ: ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของลูกค้าซุปเปอร์เซนเตอร์ในเขตจังหวัดชลบุรี

ชัย ธีรกวินสกุล: การศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ภราดร นามโลมา: ศึกษาพฤติกรรมปัจจัยที่มีผลต่อระดับการปฏิบัติงานตามหลัก 5 ส ของพนักงานไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด

ศุภชัย ทองวิเชียร: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

นิธิศ โรจนกิจ: การรับรู้และการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภครถยนต์อีโคคาร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี

ประสิทธิ์ชัย อัครบวรกุล: ความสำเร็จด้านคุณภาพในการผลิตยางแผ่นดิบของชาวสวนยางพารา ในจังหวัดระยอง

รณพงษ์ สุทธิวารี: การรับรู้คุณภาพการบริการและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านฮาร์ดแวร์เฮ้าส์อินเตอร์เนชันแนลในกรุงเทพมหานคร

อาณัฐ อ้วนศรี: การจำลองกระบวนการหล่อโลหะอลูมิเนียมโดยใช้โปรแกรม ProCAST

ชัญญาภัค ก่อกุลบริคุปต์: การศึกษาระดับภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้ากับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิริตยาภรณ์ ลือนาม: ปัจจัยกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย:กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

อุมาพร นิลทวิก: การสื่อสารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

รเมศ เวสสวรรณ: ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่มีต่อความภักดีในการใช้บริการผู้ป่วยนอกแผนกอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ณัฐฎา ปั้นทอง: การรับรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่งที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีในตราสินค้าเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่งของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์ บริบูรณ์: ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

อพัชนิภา พิทยายน: การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระดับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระดาษทรายแผ่นตราทีโอเอ ของบริษัท ทีโอเอ-แซนเกียวอินดัสทรีส์จำกัด ในจังหวัดชลบุรี

ฐิติพร อับดุลย์: การศึกษาการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการของสมาชิกเคเบิลทีวีท้องถิ่น เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปัญหาของระบบบัญชีและการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร กรณีศึกษาเฉพาะของบริษัท AAA จำกัด

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตของผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์: กรณีศึกษา บริษัท TCB จำกัด

การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง: กรณีศึกษา บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

การประเมินการควบคุมภายในระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล:กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

การประเมินระบบการควบคุมภายในอุปกรณ์ กรณีศึกษาบริษัทไอชินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ: กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล กรณีศึกษา: บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกยางพารา กรณีศึกษา: ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ อัตราผลตอบแทน จากสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ กับราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทในกลุ่ม SET 50 ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

การศึกษาระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรและการควบคุมภายใน: กรณีศึกษา บริษัท PJ จำกัด

ระบบต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการประกอบรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท ABC จำกัด

การประเมินผลการควบคุมภายในด้านจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง COSO กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในด้านปฏิบัติการ ของสาขาธนาคาร กขค ในจังหวัดจันทบุรี

การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน: กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสับปะรดในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ศึกษามูลค่าความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ กรณีศึกษา: บริษัท SMT จำกัด

การประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา บริษัท อาร์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง:กรณีศึกษา บริษัท บีบี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดอิสระและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การประเมินการควบคุมภายในของระบบอุปกรณ์: กรณีศึกษาบริษัท พีเจ จำกัด

การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการแข่งขัน กรณีศึกษา: โรงแรม AAA

การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก กรณีศึกษาบริษัท XZY จำกัด

การวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมภายในด้านวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ:กรณีศึกษา บริษัท กาวอุตสาหกรรม จำกัด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการรับจ้างทำของกรณีศึกษา: บริษัท ดีดี จำกัด

คุณลักษณะการบริการและคุณลักษณะองค์กรกับการยอมรับตราสินค้าของร้านกาแฟ: เปรียบเทียบร้านกาแฟตราสินค้าระดับท้องถิ่นกับระดับต่างประเทศ

การรับรู้คุณภาพบริการกับคุณค่าตราสินค้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามผู้ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การศึกษาการรับรู้โฆษณาและการชื่นชอบโฆษณากับการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009

ความต้องการของผู้บริโภคและการรับรู้ข่าวสารกับการตั้งใจซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ในเขตจังหวัดชลบุรี

การรับรู้คุณภาพการบริการของสำนักงานบริการลูกค้า CAT กับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาองค์ประกอบนิตยสารแต่งรถยนต์ และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมหลังการซื้อ ในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต และอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงกับการตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ BlackBerry ในเขตจังหวัดชลบุรี

การสื่อสารทางตรงและทัศนคติโฆษณากับประสิทธิภาพการสื่อสารของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบการเลือกโทรศัพท์มือถือ: พิจารณาตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณค่าผู้บริโภคด้านเวลา ในเขตจังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์กับการเลือกซื้อกล้วยอบน้ำผึ้งแม่ทิพย์ในจังหวัดชลบุรี

คุณค่าตราสินค้าธนาคารกรุงเทพและการใช้บริการกับความสัมพันธ์ระยะยาวของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การชดเชยการบริการ ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ใช้บริการและการรับรู้การรับประกัน การบริการ: ศึกษากรณีผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดชลบุรี

ภาพลักษณ์ในการขับขี่รถยนต์: บุคลิกภาพตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และชื่อเสียงตราสินค้า

ระดับการจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: ศึกษาการประเมินความสำคัญความคาดหวังและคุณลักษณะคุณภาพของอุทยานหมู่เกาะช้าง

ความสามารถของผู้จัดหาวัตถุดิบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบและการประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาตัวแปรแทรกซ้อนเรื่องการนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารภายในองค์การ และความไว้วางใจในองค์การของบุคลากรครู

การศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่มีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยขึ้นอยู่กับระดับบรรษัทภิบาลในมุมมองของพนักงาน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวและคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลระหว่างบรรยากาศองค์กร ความไว้วางใจในองค์กร และสมรรถนะหลักของข้าราชการที่มีต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ของข้าราชการครู

การศึกษาอิทธิพลของการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำโดยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

การศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางจริยธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยขึ้นอยู่กับระดับบรรษัทภิบาลในมุมมองของพนักงาน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ธรรมาภิบาลของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ได้ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีต่อห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต และการศึกษาการเกิด Moderation:กรณีศึกษาห้างคาร์ฟูร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณภาพการบริการของสตูดิโอถ่ายภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก ผ่านตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยวิธี Mediation Regression Analysis:กรณีศึกษาเครื่องสำอาง สกินฟูดสำหรับสตรี

การประชาสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อเครื่องบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก GPS (Global Positioning System) สำหรับติดตั้งในรถยนต์ส่วนบุคคลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณภาพการบริการของเรือนำเที่ยว ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว และความตั้งใจกลับมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณลักษณะที่ดีของเว็บไซด์สมัครงาน ในมุมมองของนักศึกษาปริญญาโทกรณีศึกษา: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์บางแสน

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ล่าช้าในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์: กรณีศึกษา สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

การบริหารคลังสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบินต่อมุมมองคุณภาพการบริการที่ได้รับจากสายการบินในประเทศ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีผลของความรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลาก ในจังหวัดชลบุรี

การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานในบริษัทผลิตรถยนต์เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพบริการต่อการตัดสินใจใช้ท่าเทียบเรือน้ำมันในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของกลุ่มบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สวัสดิการกับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ:กรณีศึกษาบริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของพนักงานกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดเลือกลูกค้ากับการเกิดหนี้ค้างชำระเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี

สื่อโฆษณาและรายได้ที่มีผลต่อระดับของการตัดสินใจบริโภคสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำ ที่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลของผู้นำในบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคส์แห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ของพนักงานบริษัทประกอบรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมหลังการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของกิจการรับเหมาก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิศวกรแผนกซ่อมบำรุงในเขตโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) กรณีศึกษาช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทล้างสารพิษของผู้บริโภคในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ในเขตจังหวัดชลบุรี

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมของประชากร ต่อโครงการไทยเข้มแข็ง ในจังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรมจัดฟันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในเขตตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจตัวแทนขายบริการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้บริโภคร้านอาหารประเภทสุกี้ : กรณีศึกษา เอ็มเค เรสโตรองต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับภาพลักษณ์เครื่องสำอาง ETUDE HOUSE ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารความปลอดภัยและพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของพนักงานฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสำเร็จของนักธุรกิจเครือข่าย: กรณีศึกษา บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ต่อความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านไอศกรีมสเวนเซ่นส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ของวิธีการสื่อสารภายในองค์การกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การกรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองพนักงานกรณีศึกษา: บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ (7C) กับแนวโน้มการกลับมาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำแบบประเมิน 360 องศามาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีไซน์ ซอร์ส แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการผลิต: กรณีศึกษากระบวนการพ่นสีพื้น ในโรงงานพ่นสี และเคลือบลายลงบนผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

อิทธิพลในการบริหารธุรกิจขายตรงให้ประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษาธุรกิจขายตรงสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานกับภาพลักษณ์ตราสินค้าชุดชั้นในสตรียี่ห้อวาโก้ของผู้บริโภคในเขต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อขบวนการทำงานและความคิดเห็นต่อผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมTPM (Total Productive Maintenance) ของพนักงานบริษัท Z ในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

ศึกษาการรับรู้ด้านคุณภาพและคุณประโยชน์ที่มีผลต่อการซื้อปุ๋ยบัวชีวภาพ ตราสินค้า เอส.เอส.อี.เขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปกับความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานระดับผู้บริหารขั้นต้น บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพนักงานกับการพัฒนาตนเองของพนักงาน:กรณีศึกษา พนักงานบริษัทหล่อและขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม ในจังหวัดชลบุรี

การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการเปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการสั่งซื้อวัสดุคงคลังอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF) ในบริษัทกระจกไทย อาซาฮี จำกัด (มหาชน )นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงานกับความเครียดในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับการตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงินและความจงรักภักดีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้รับบริการที่สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานบริษัท มอลเท็น เอเซีย โพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ของพนักงานบริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด

การศึกษาความสามารถในการลดต้นทุนของการใช้กระแสไฟฟ้าเมื่อใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกับระบบเครื่องปรับอากาศ แทนที่ระบบปรับอากาศเพียงอย่างเดียวที่ชุมสายอมตะของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่าเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายปลีกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายผลิต

การพฤติกรรมการซื้อและการพิจารณาบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคขนมไทยในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี

ภาวะผู้นำของหัวหน้างานกับประสิทธิผลองค์กรของท่าเทียบเรือเอกชน ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในโรงงานประกอบรถยนต์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001 กรณีศึกษาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี

แนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ปัจจัยทางด้านความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ..พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สภาพปัญหาอุปสรรคและการจัดการพลังงาน บริษัท อิโนแอ็คออโต โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาปัจจัยการตลาด 8Ps และด้านชื่อเสียงของร้านผู้จัดจำหน่ายที่มีผลต่อการเลือกร้านผู้จัดจำหน่ายเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อ การตั้งใจซื้อตุ๊กตาบลายด์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศึกษาถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเล หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคาร์แคร์มาตรฐานแมกไกวส์ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพแรงม้าเครื่องยนต์ Commonrail ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการทำงานของพนักงานธนาคาร

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานและการปรับตัวของแรงงานย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อการเลือกสถาบันสอนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องครัวของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SAP โมดูล PP ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิทแห่งหนึ่ง

การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจฉลากคาร์บอนที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบภาวะผู้นำของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบของบริษัทรับซ่อมชิ้นส่วนและเครื่องยนต์เครื่องบิน

ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (สาขาการค้า) ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของลูกค้าและแนวโน้มการซื้อสินค้า: กรณีศึกษา ร้านผ้าม่านในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลตอบแทนภายใน รางวัลตอบแทนภายนอก และแนวโน้มในการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพการบริการของพนักงานขายที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อวัคซีนของฟาร์มสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตระหนักถึงปัญหาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับสร้างบ้าน ในจังหวัดชลบุรี THE PERCEPTION OF THE INTEGRATED MARKETING STRATEGY EFFECTED TO THE AWARENESS IN THE PROBLEM OF DECISION MAKING IN CHOOSING HOUSE

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารระหว่างการเลือกลงทุนผลิตชิ้นส่วนย่อยพลาสติกในโรงงานกับการสั่งซื้อจากภายนอก กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

การศึกษากลยุทธ์การตลาดและคุณภาพงานบริการของธุรกิจสปาในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ ความจงรักภักดี และการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการเอไอเอส เซเรเนดในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้การทำธุรกิจสถานพักผ่อนคนสูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจคาร์แคร์แบบครบวงจร 24 ชั่วโมงในเขตรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวปูยี่ห้อวางก้ามในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาจังหวัดชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์และศูนย์บริการครบวงจรกรณีศึกษา บริษัท สมชัยแปดริ้วมอเตอร์ จำกัด สาขาบางปะกง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศใน จังหวัดชลบุรี

กระบวนการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยาเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศกรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี

อิทธิพลภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าต่อความตั้งใจซื้อสินค้า:กรณีศึกษาเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลีและประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับค่านิยมองค์การของพนักงานในบริษัทข้ามชาติสัญชาติเกาหลี: กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างภาพยนตร์สองมิติกับภาพยนตร์สามมิติ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส

เปรียบเทียบมุมมองของผู้บริโภคในด้าน Resource-based View ของเครื่อง Gas Chromatography (GC) ที่นำเข้ามาจากประเทศอเมริกากับประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในโซเชียลเกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เว็บไซต์เฟซบุ๊ค

คุณค่าการรับรู้และความภักดีของผู้ใช้บริการตรวจสอบระบบคุณภาพมาตรฐาน TS 16949 กับบริษัทเยอรมันแห่งหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพัน : กรณีศึกษาบริษัทปิโตรเคมีข้ามชาติแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมในมุมมองด้านแหล่งกำเนิดสินค้าและรูปแบบการดำเนินชีวิต: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนม

การรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อระหว่างร้านแฟรนไชส์ต่างประเทศ และแฟรนไชส์ไทยในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์สมัครงาน WWW.JOBPUB.COM

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบ่อ

คุณลักษณะการบริการและคุณลักษณะองค์กรกับการยอมรับตราสินค้าของร้านกาแฟ: เปรียบเทียบร้านกาแฟตราสินค้าระดับท้องถิ่นกับระดับต่างประเทศ

การรับรู้คุณภาพบริการกับคุณค่าตราสินค้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามผู้ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การศึกษาการรับรู้โฆษณาและการชื่นชอบโฆษณากับการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009

ความต้องการของผู้บริโภคและการรับรู้ข่าวสารกับการตั้งใจซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ในเขตจังหวัดชลบุรี

การรับรู้คุณภาพการบริการของสำนักงานบริการลูกค้า CAT กับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาองค์ประกอบนิตยสารแต่งรถยนต์ และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมหลังการซื้อ ในเขตจังหวัดชลบุรี

การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต และอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงกับการตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ BlackBerry ในเขตจังหวัดชลบุรี

การสื่อสารทางตรงและทัศนคติโฆษณากับประสิทธิภาพการสื่อสารของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบการเลือกโทรศัพท์มือถือ: พิจารณาตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณค่าผู้บริโภคด้านเวลา ในเขตจังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์กับการเลือกซื้อกล้วยอบน้ำผึ้งแม่ทิพย์ในจังหวัดชลบุรี

คุณค่าตราสินค้าธนาคารกรุงเทพและการใช้บริการกับความสัมพันธ์ระยะยาวของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การชดเชยการบริการ ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ใช้บริการและการรับรู้การรับประกัน การบริการ: ศึกษากรณีผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดชลบุรี

ภาพลักษณ์ในการขับขี่รถยนต์: บุคลิกภาพตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และชื่อเสียงตราสินค้า

ความสามารถของผู้จัดหาวัตถุดิบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบและการประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดชลบุรี

การศึกษาตัวแปรแทรกซ้อนเรื่องการนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารภายในองค์การ และความไว้วางใจในองค์การของบุคลากรครู

การศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่มีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยขึ้นอยู่กับระดับบรรษัทภิบาลในมุมมองของพนักงาน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวและคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลระหว่างบรรยากาศองค์กร ความไว้วางใจในองค์กร และสมรรถนะหลักของข้าราชการที่มีต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ของข้าราชการครู

การศึกษาอิทธิพลของการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำโดยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

การศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางจริยธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยขึ้นอยู่กับระดับบรรษัทภิบาลในมุมมองของพนักงาน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ธรรมาภิบาลของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ได้ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีต่อห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต และการศึกษาการเกิด Moderation:กรณีศึกษาห้างคาร์ฟูร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณภาพการบริการของสตูดิโอถ่ายภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก ผ่านตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยวิธี Mediation Regression Analysis:กรณีศึกษาเครื่องสำอาง สกินฟูดสำหรับสตรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณภาพการบริการของเรือนำเที่ยว ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว และความตั้งใจกลับมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ล่าช้าในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์: กรณีศึกษา สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบินต่อมุมมองคุณภาพการบริการที่ได้รับจากสายการบินในประเทศ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผลของความรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลาก ในจังหวัดชลบุรี

การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานในบริษัทผลิตรถยนต์เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพบริการต่อการตัดสินใจใช้ท่าเทียบเรือน้ำมันในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของกลุ่มบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สวัสดิการกับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ:กรณีศึกษาบริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของพนักงานกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดเลือกลูกค้ากับการเกิดหนี้ค้างชำระเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี

สื่อโฆษณาและรายได้ที่มีผลต่อระดับของการตัดสินใจบริโภคสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำ ที่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลของผู้นำในบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคส์แห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ของพนักงานบริษัทประกอบรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมหลังการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของกิจการรับเหมาก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิศวกรแผนกซ่อมบำรุงในเขตโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) กรณีศึกษาช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทล้างสารพิษของผู้บริโภคในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ในเขตจังหวัดชลบุรี

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมของประชากร ต่อโครงการไทยเข้มแข็ง ในจังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และการสื่อสารแบบบอกต่อของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรมจัดฟันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก