Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล แบบสอบถาม รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทำวิจัยออนไลน์ รับวิเคราะห์ spss รับคีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

ความรับผิดชอบต่อสังคม

         การให้เพื่อสังคมในปัจจุบันแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดด้านการให้ต่อสังคม โดยภาคธุรกิจเรียกว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility)” ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่กำลังกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เปรียบเสมือนเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่กำลังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสังคม ดังนั้นการทำความเข้าใจรูปแบบ กลไก และประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

         “CSR” เป็นคำเรียกย่อของ “Corporate Social Responsibility” หรือสามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือในบางครั้งอาจจะได้ยินในชื่อว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ” หรือ “บรรษัทบริบาล” ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการนิยามศัพท์ คำว่า CSR ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างได้นิยามความหมายไว้ดังนี้

         สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ The World Business Council for Sustainable Development : WBCSD ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่า เป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องขององค์กรต่อการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้สร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม (กองบรรณธิการนิตยสาร Brand Age Essential, 2552 : 22)

         คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ The European Commission ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่า เป็นแนวคิดที่บริษัทผสมผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้พื้นฐานการกระทำด้วยความสมัครใจ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553 : 12)

         องค์กรธุรกิจเพื่อบริบาลสังคม หรือ Business for Social Responsibility ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่าคือพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐาน หรือเกินมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย การพาณิชย์ และความคาดหวังของสาธารณชน (รมณียฉัตร แก้วกิริยา, 2551 : 3)

         องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาติด หรือ United Nations Industrial Development Organization : UNIDO ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า เป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการดำเนินธุรกิจกับความห่วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย (กองบรรณาธิการนิตยสาร Brand Age Essential, 2552 : 22)

         องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน หรือ International Organization for Standardization : ISO ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม และความความหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR History, ม.ป.ป.-ง)

         วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า เป็นแนวคิดที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบผลกระทบจากการประกอบกิจการของตนต่อผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นี้ อาจเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนด คือหมายรวมถึงการทำดีตามใจสมัครด้วยก็ได้ (แต่ต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย) (กองบรรณาธิการนิยตสาร Brand Age Essential, 2552 : 22)

         นภาพร ขันธนภา และศานิต ด่านศมสถิต (2547 : 61) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า หมายถึง ข้อผูกพันที่องค์การจะต้องทำให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้มากที่สุด (ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า เจ้าของกิจการ พนักงาน ชุมชน Supplier และรัฐบาล) และจะต้องจำกัดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด

         อำนาจ ธีระวนิช (2547 : 390) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า คือ พันธะการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจในสังคมใหม่ นักธุรกิจยุคใหม่ที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้า บุคลากร ผู้จัดหา เจ้าหนี้ รัฐ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสาธารณชนควบคู่กับการแสวงหากำไร

         รมณียฉัตร แก้วกิริยา (2551 : 3) ได้นิยามไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือบรรษัทบริบาล คือ การยอมรับพันธกิจว่าจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยอาศัยดุลพินิจอย่างอิสระในการเลือกแนวปฏิบัติทางธุรกิจและการใช้ทรัพยากรขององค์กร

         เนตร์พัณณา ยาวิราช (2551 : 41) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่า หมายถึง การที่องค์การตั้งใจที่จะกระทำให้เกิดประโยชน์ให้แก่สังคมอันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยองค์การอาจกำหนดไว้เป็นข้อบัญญัติทางจริยธรรมที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อบุคคลต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า หรือบริการ ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

         สรุปได้ว่า การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility) หมายถึง การดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรชุมชนมีการเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นลักษณะไม่ทำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างดีที่สุด

         ที่มาข้อมูล http://www.setstation.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก