รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS แก้ไขงานวิจัย " ฟรี " ไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้คำปรึกษาแนะนำทำวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ แนะนำการเขียนความสำคัญของปัญหาและที่มาของการวิจัย แนะนำการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย แนะนำการเขียนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรามีความเชี่ยวชาญทำงานวิจัย มากประสบการณ์ทำวิจัยกว่า 10 ปี ในความเป็นมืออาชีพของนักวิจัย จึงไม่ส่งงานต่อให้ผู้อื่นทำ ไม่ทิ้งงาน

การทำงานวิจัยส่วนใหญ่มักทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ทำวิจัยการปฏิบัติงานในองค์กร เช่น ผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน วิจัยการยอมรับผลตอบแทนของพนักงานในการปฏิบัติงาน งานวิจัยสังคมศาสตร์ งานวิจัยพัฒนาสังคม เช่น คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ทำวิจัยการท่องเที่ยว การโรงแรม เช่น ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วิจัยการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยด้านสาธารณสุข การแพทย์ เช่น วิจัยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ วิจัยการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


การทำวิจัยจะต้องกำหนดสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่น One – way ANOVA เป็นการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ SPSS ด้วยวิธี T-Test และวิธี F-Test วิเคราะห์ SPSS ทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’s หรือ วิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ด้วยวิธี LSD ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมักวิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation), วิเคราะห์ SPSS ด้วย Chi-Squire สำหรับ เพื่อสร้างสมการ X และสมการ Y มักใช้สถิติวิเคราะห์การพยากรณ์ถดถอยพหุคูณหาความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) และ งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย Factor Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Cluster Analysis, Path analysis, Discriminant Analysis อย่างไรก็ตาม ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบรายงานผลการวิจัย ควรหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) จากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ตัวอย่าง ก่อนน่ะครับ

รับทำวิจัย ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
- บทที่ 1 , 2 , 3
- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล

- รับแก้ไขแบบสอบถาม
- รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
- รับหาค่า IOC
- รับหาค่าความเชื่อมั่น (Alpha)
- รับเขียนบทความวิชาการ
- รับเขียนบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ด่วน
รับประกันคุณภาพแก้ไขงานวิจัย " ฟรี " ไม่คิดค่าใช้จ่าย

วิตามิน รับทำวิจัย
โทร. 086-0355199
vitamintb2@gmail.com
researchspss.com
รับทำงานวิจัย.blogspot.com
บริการวิเคราะห์ข้อมูล.blogspot.com

หน้าแรก