Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ spss พิษณุโลก รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับทำวิจัย ชลบุรี รับประมวลผล spss รับแปลเอกสาร ทำวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss รับเก็บข้อมูล รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ รับทํางานวิจัย ด่วน จ้างทําวิจัย pantip รับทําสารนิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ pantip รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย Tags: รับวิเคราะห์ spss ชลบุรี รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ spss พิษณุโลก รับจ้างทําวิจัย รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทํา วิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก วิเคราะห์ SPSS ชลบุรี ระยอง วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล spss พิษณุโลก
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). ได้กล่าวว่า การทำวิจัย เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ค้นหาแล้ว ค้นหาอีก ค้นหาจนถี่ถ้วน สมบูรณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริง ใช่หรือไม่ใช่ เหมือนกันหรือต่างกัน ส่งผลให้มั่นใจว่าได้ความจริงที่เชี่อถือได้ พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 ให้ความหมายว่า การวิจัยเป็นการค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลอย่างถื่ถ้วนตามหลักวิชา ในการทำวิจัย ผมขออนุญาตสรุปประเด็นสาระสำคัญดังนี้

การทำวิจัยเป็นการทำให้ประจักษ์ คือ การทำวิจัยต้องทำอย่างรู้แจ้ง เห็นจริง โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการทดลองหรือสังเกตได้จริง ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยตรง การทำวิจัยจะไม่ยอมรับความรู้ ทฤษฎี แนวคิด หลักเกณฑ์และความเชื่อที่ไม่มีข้อพิสูจน์

การทำวิจัยเป็นเครื่องกำหนดความรู้ คือ เมื่อมีการทำวิจัยแต่ละเรื่องจะทำให้ผู้วิจัยมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพิ่มมากขึ้น มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าใจ ก็ได้รู้ ได้เข้าใจ จึงทำให้มีความรู้ใหม่ๆ สะสมความรู้ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำงานวิจัยมากก็ยิ่งมีความรู้มาก เพราะ การทำวิจัยจึงเป็นเครื่องกำหนดความรู้ของมนุษย์ การไม่ทำวิจัย มีผลทำให้มนุษย์จะขาดความรู้

การทำวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าซ้ำ ๆ คือ การทำวิจัยจะต้องทำซ้ำๆ หรือต้องค้นแล้ว ค้นอีก ค้นจนได้ข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ในทุกขั้นตอนของการวิจัยจะต้องมีการทำซ้ำ เช่น การเก็บข้อมูล ถ้าในคนเดียวกัน อยากรู้ว่า คนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปลดหนี้เกษตรกรที่มีอาชีพทำการเกษตร จะต้องถาม คำถามหลายๆ คำถาม ถามหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้เกษตกร จึงจะได้ข้อสรุปว่า คนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ แต่ถ้าถามหลายคน ทุกคนที่ถามจะต้องถามด้วยคำถามเดียวกัน ถามเหมือนกันทุกคน ทั้งข้อถำถามและตัวเลือกให้ตอบ ถ้าใช้คำถามต่างกันหรือให้เลือกตอบต่างกัน จะไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นได้

การทำวิจัยเป็นกรรมวิธีที่มีการวางแผนอย่างมีระบบ คือ การทำวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบ มีรูปแบบเป็นทางการ ต้องทำอย่างมีขั้นตอนและมีระบบ เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและขั้นตอนการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย ไปจนสิ้นสุดการเผยแพร่ผลการทำวิจัย ทุกขั้นตอนต้องวางแผนต้องทำอย่างมีระบบ

การทำวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผล คือ การทำวิจัยอาศัยหลักเหตุผลเป็นหลัก เหตุผลที่สำคัญต้องเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ คือ พิสูจน์ตรวจสอบเชิงประจักษ์ได้ การทำวิจัยมิใช่ทำอย่างลอยๆ ไม่มีข้อมูล ไม่มีหลักฐานข้อมูลสนับสนุน และการวิจัยมิใช่เพียงแต่คิดเท่านั้น ต้องลงมือทำและต้องทำอย่างมีเหตุผลด้วยน่ะครับ

การทำวิจัยเป็นวิถีแห่งปัญญา คือ การทำวิจัยก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เหมือนเป็นแสงสว่างที่ทำให้ที่มือสว่าง ซึ่งเรียกว่า ทำให้เกิดปัญญา การทำวิจัยทำเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้ให้รู้กันทั่วไป ทำให้ผู้ทำวิจัยเป็นผู้มีภูมิปัญญา เป็นผู้ที่มีความแหลมคมหรือเฉียบคม

การทำวิจัยเป็นการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลาย อาจจะเป็นทางกายภาพ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักร คู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตรการสอน การอบรมหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ในเชิงความคิด เช่น แนวทางการพัฒนา การวางรูปแบบ แนวทางการแก้ปัญหา แนวคิด และทฤษฎี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทำวิจัยทั้งสิ้น เพื่อต้องผ่านการพัฒนา การทดลอง การทำวิจัยมีการประเมินผลสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่สังคมได้ครับ

บรรณานุกรม
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก