Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ spss พิษณุโลก รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับทำวิจัย ชลบุรี รับประมวลผล spss รับแปลเอกสาร ทำวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss รับเก็บข้อมูล รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ รับทํางานวิจัย ด่วน จ้างทําวิจัย pantip รับทําสารนิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ pantip รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำวิจัย Tags: รับวิเคราะห์ spss ชลบุรี รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ spss พิษณุโลก รับจ้างทําวิจัย รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทํา วิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก วิเคราะห์ SPSS ชลบุรี ระยอง วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล spss พิษณุโลก
การทำวิจัยจำเป็นต้องมีการออกแบบการวิจัยและทำแผนการวิจัย หรือโค่รงร่างการวิจัยเอาไว้ซึ่งก่อน่จะออกแบบและทำแผนการวิจัย ควรมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำวิจัยและขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อจะได้ออกแบบและทำแผนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อนี้จึงเสนอเฉพาะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำวิจัย ส่วนหัวข้อขั้นตอนการทำวิจัย จะเสนอเป็นหัวข้อต่อไป การทำวิจัยควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้อง 4 ประการคือ

1. เวลา คำว่า เวลา ในที่นี้มิใช่หมายถึง เฉพาะจำนวนเวลาที่จะใช้ทำวิจัยในเรื่องนั้นอย่างเดียว หากรวมถึงเวลาที่จะอุทิศให้กับการทำวิจัยและเวลาทีสัมพันธ์กับปัญหาการทำวิจัยด้วย เนี่องจากแต่ละขึ้นตอนของการทำวิจัยมักจะใช้เวลานาน บางขั้นตอนจะใช้เวลาที่ยาวนานมาก แต่การทำวิจัยต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทำบ้าง หยุดบ้าง หรือไม่สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างต่อเนื่อง การทำวิจัยมักจะชะงัก ล่าช้าเกินไป เนืองจากต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อย คำว่าการใช้เวลาของการทำวิจัยในลักษณะนี้จึงหมายถึงการใช้เวลาทีต่อเนื่องกัน มิใช่นับเป็นปริฒาณเวลาที่ทำ ส่วนเวลาที่สัมพันธ์กับปัญหาถ้าใช้เวลาทำวิจัยนาน ผลการวิจัยจะไม่ทันกาล ไม่จำเป็นต้อง ใช้ ล้าสมัยไปแล้ว หรือข้อมูล สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ผลที่ได้จะไม่ใช่ขอ้เท็จจริงที่ต้องการ ดังนั้น ในการออกแบบและวางแผนการทำวิจัยจึงต้องรู่ว่ามีเวลาที่จะทำวิจัยเรื่องนั้นยาวนานเท่าใด โดยเฉพาะเวลาที่จะทำวิจัยอ่ย่างแท้จริง เวลาที่ต้องใช้ทำวิจัยอย่างต่อนเนื่องกัน รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยว่า ปัญหาที่จะทำนั้นเหมาะสมกับเวลาที่จะทำ ผลการวิจัยได้ข้อสรุปทันเวลาที่ต้องการใช้หรือไม่ได้

2. เงิน การทำวิจัยทุกเรื่องต้องใช้เงิน และต้องใช้เงินจำนวนมากด้วย การวางแผน ออกแบบการวิจัยจะต้องคำนึงถึ่งเงินที่ใช้ทั้งจำนวนเงินและแหล่งที่จะสนับสนุนเงิน ก่อนทำจะต้องรู้ว่ามีเงินสำหรับการทำวิจัยเรื่องนั้นเท่าใด และต้องใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้าง ส่วนเรื่องแหล่งที่จะให้เงินก็ต้องรู้ว่าเป็นเงินของแปล่งทุนไหน ใช้เงินส่วนต้ว เงินราชการ เงิน่ของหน่วยงาน หรือองคืกรที่ให้ทุน แต่ละแหล่งเงินทุน และลักษณะของโครงการวิจัยจะมีข้อจำกัดในการสนับสนุน ในเรือ่งที่เกี่ยวกั่บเงินนี้ยังตเองคำนึงด้วยว่า ผลการวิจัยที่ได้จะคุ้มกับการลงทุนไปหรือไม่ด้วย

3. คน การวางแผนและออกแบบการวิจัยจะต้องรู้ว่ามีคนช่วยทำวิจัยหรือผู้ร่วมทำวิจัยกี่คนจะต้องพิจรณาละเอียดทุกขึ้นตอนว่า แต่ละขั้นตอนจะมีผู้ช่วยเท่าใด เช่น การรวบรวมข้อมูลจะทำคนเดียวหรือว่มีคนช่วย ถ้ามีคนช่วย ใช้กี่คน การวาสเคราะห์ข้อมูลก็เชีนเดียวกัน นอกจากจะต้องรู้ว่าจะทำเองหรือให้คนอื่นช่วย ถ้ามีคนช่วย ใช้กี่คน การควิเคราะห์ข้อมูลก็เช่นเดียนกัน นอกจากจะต้องรู้ว่าจะทำเองหรือให้คนอื่นช่วยแล้ว จะต้องรู้ด้วยว่าจะใชวิธีการวิเคราะห์อย่างไร ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อะไรบ้าง เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษหรือไม่ ผุ้ทำวิจัยใช้เองเป็นหรือไม่ ถ้าไม่เป็นจะหาคนช่วยจากที่ไหน อย่างไร จะได้วางแผนการทำวิจัยได้ถูกต้อง

4. ความผิดพลาด แม้ว่าจะมีความจริง สามัญชน คนธรรมดาทั่วไป การทำกิจการใดๆอย่อยมีความผลิดพลาด คลาดเคลื่อนไปบ้าง ไม่มากก็น้อยเสมอ การทำวิจัยก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ แต่ในการวางแผนและออกแบบการวิจัยก็ตองคำนึงถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วย พยายามชี้แนะ และให้ระมัดระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทำวิจัยได้ด้วย เมี่อถึงตอนทำวิจัยจะได้ระมัดระวัง หรือหาทางแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

บรรณานุกรม
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก