Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล แบบสอบถาม รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทำวิจัยออนไลน์ รับวิเคราะห์ spss รับคีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โรคโควิด19 เสื้อแดง เป่านกหวีด นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ความคาดหวัง

Tags: รับวิเคราะห์ spss ชลบุรี รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ spss พิษณุโลก รับจ้างทําวิจัย รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทํา วิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก วิเคราะห์ SPSS ชลบุรี ระยอง วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล spss พิษณุโลก
มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วต้องการความคาดหวังที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต ?

วิชัย พรหมเมศ (2537) กล่าวว่า สิ่งที่คาดหวังคือ การคาดการณ์ หรือการตั้งความหวังไว้ล่วงหน้า โดยประสบการณ์ในอดีตจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งที่คาดหวังของมนุษย์ ความคาดหวัง เป็นความคิดและความรู้สึก ความต้องการ ความมุ่งหวัง ของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่อส่วนได้ส่วนเสีย อาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และความคาดหวังจะเป็นไปตามประสบการณ์ของบุคคล

พิมประไพ ดิชวงศ์ (2539) กล่าวว่า การที่บุคคลกำหนดความคาดหวังไว้ อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมา กล่าวคือ ถ้าที่ผ่านมาบุคคลประสบความสำเร็จในการ กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก่อน ก็จะทำให้การกำหนดความคาดหวังในการกระทำคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามบุคคลจะลดระดับความคาดหวังให้ ต่ำลงมาเพื่อป้องกันมิให้ตนเองรู้สึกล้มเหลวจากการวางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่าความสามารถจริง

เกศสินี กลิ่นบุศร์ (2540) สิ่งที่คาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคล ประสบการณ์ที่ผ่าน มาและการเห็นคุณค่าของการกระทำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อความพึงพอใจของบุคคลในการตั้งสิ่งที่คาดหวังนั้น บุคคลจะกำหนดระดับสิ่งที่คาดหวังไว้เป็นแนวทางที่จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ Tags: รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล แบบสอบถาม รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทำวิจัยออนไลน์ รับวิเคราะห์ spss รับคีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS โรคโควิด19 เสื้อแดง เป่านกหวีด นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา Tags: วิตามินบี 9, วิตามิน, สารสกัดวิตามินบี 9, สารสกัด

ชนัญญา มหาพรหม (2537) ได้สรุปแนวคิดความคาดหวังที่กำหนดจากพื้นฐานของสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมในองค์กรมีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกกำหนดขึ้นโดยแรงกดดันภายในตัวของเขาเอง และแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อม ทำให้ผู้ใช้บริการต่างแผนกกันมีความคาดหวังและความพึงพอใจ แตกต่างกัน
2. บุคคลจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองขึ้นอยู่กับความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน
3. บุคคลมีความคาดหวัง ความต้องการและเป้าหมายแตกต่างกัน ทำให้บุคคลต่างมีความพอใจในผลลัพธ์แตกต่างกัน
4. บุคคลจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นทางเลือก โดยอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังของแต่ละบุคคล ว่าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการมากน้อยเพียงใด

สรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อถือ ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลที่มีต่อผลงานหรือการกระทำซึ่งอาจเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้ แล้วเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก