หลักการแสวงหาความรู้และธรรมชาติของการวิจัย
ประเภทของการวิจัย
การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย
แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
การเขียนโครงร่างการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนวิธีการดำเนินงานการวิจัย
การเขียนรายงานวิจัย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น
การวิเคราะห์การจำแนก
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
ตัวอย่างแบบสอบถาม
สถิติเบื้องต้นกับคอมพิวเตอร์
การสร้างแฟ้มข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
การจัดการแฟ้มข้อมูล
การวิเคราะห์ในสถิติพรรณา
การวิเคราะห์ในสถิติอิงพารามิเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับตาราง 3 ทาง
การวิเคราะห์ความความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
การวิเคราะห์ในสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ค่ากลาง
การวิเคราะห์ในสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ค่าอื่น ๆ
การทดสอบของฟิเชอร์ (Fisher Exact Test for 2x2 Tables)
การวัดความสอดคล้องกัน
การวัดความสัมพันธ์
การทดสอบค่าฟิเชอร์
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
Pearson Correlation
Chi-Square
Phi Coefficient
Contingency Coefficient
Factor Analysis
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
พื้นฐาน Analysis of variance (ANOVA)
การหา Cronbach 's Alpha
#

เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

หน้าแรก  

Tags รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย pantip รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับ งาน คีย์ ข้อมูล แบบสอบถาม เชียงราย รับทําวิทยานิพนธ์ pantip รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับทำวิจัย ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ รับทำวิจัย เชียงใหม่ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss รับทำวิจัย เชียงใหม่ รับทำวิจัย อุดร โคราช รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย