รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS

Research for SPSS STATA LISREL AMOS Mplus EViews

เราให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS , STATA , LISREL , AMOS , Mplus และ EViews รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การพยาบาล ฯลฯ รับแก้ไขงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ป.โท และ ดุษฎีนิพนธ์

รับปรึกษางานวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) แนะนำทุกขั้นตอน ออกแบบงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล STATA ทำวิจัยให้จบเสร็จสิ้นทันเวลา เราช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่าน สำเร็จได้ รับประกันผลงาน นักสถิติมืออาชีพ ประสบการณ์วิเคราะห์สถิติมากกว่า 20 ปี มีความรู้จริง รวดเร็ว ตรงเวลา ราคาประหยัด

สอบถาม : 086-035-5199

สอบถามผ่าน Line ด้วย QR Code

รับงานวิจัย

รับทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า และการบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ รับงานวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข รับปรึกษางานวิจัย ฟรี เพื่อทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - เอก รับเขียนบทความทางวิชาการ Thai - INTER (ตัวอย่าง บทความ COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

รับวิเคราะห์สถิติ

รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาที่เป็นสถิติพื้นฐาน และสถิติขั้นสูง ได้แก่ Logistic Regression , Multiple Regression , Linear Regression , Canonical Correlation Analysis และ Factor Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รับทำสถิติด้านตัวเลข หาข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเป็นหลัก

รับทำสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ราคา รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

อ่านเพิ่มเติม

รับแก้ไขงานวิจัย

รับแก้ไขเนื้องานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับทําวิจัย บทที่ 4 รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ และอื่น ๆ รับแก้ไขแบบสอบถาม รับแก้ไขส่วนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขข้อสรุปผลการวิจัย รับแก้ไขเฉพาะบท รับแก้ไขบทความ และ อื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

บริการอื่น ๆ

รับปรึกษางานวิจัย ฟรี ทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - ดุษฎีนิพนธ์ และ รับวิเคราะห์ STATA โปรแกรมสำเร็จรูปที่วิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้อย่างแม่นยำ รับเก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล จัดหน้าเอกสาร รับเขียนบทคัดย่อ อังกฤษ - ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์

เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์ ป.โท- เอก ข้อกำหนดรูปแบบในการจัดทำวิทยานิพนธ์ กำหนดหัวข้องานวิจัยที่ต้องการ ข้อ กำหนดการทำรูปแบบเล่ม ขนาดตัวอักษร การจัดหน้าเอกสาร เนื้อหา แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

 การทําวิทยานิพนธ์ เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์

การทําวิทยานิพนธ์

คู่มือทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือทำวิทยานิพนธ์

ข้อบกพร่องในการทำวิจัย ปัญหาในการทำวิจัย

ข้อบกพร่องในการทำวิจัย


ปัญหาทำวิจัย (Research Problem)

ปัญหาทำวิจัย

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

 ข้อจำกัดในการวิจัย - Research limitations

ข้อจำกัดในการวิจัย


หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ แนวทางการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ

แนวคิดการจัดการ การจัดการ การตลาด

แนวคิดการจัดการ

กระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัย