รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำงานวิจัย

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS , STATA , LISREL , AMOS , Mplus และ EViews รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อเลื่อนระดับ ผลงานทางวิชาการ รับทําวิจัยทางการแพทย์ ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.โท ดุษฎีนิพนธ์

รับทำวิจัย : 086-035-5199

สอบถามผ่าน Line ด้วย QR Code

รับทำงานวิจัย

รับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว การโรงแรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารการศึกษา สังคมศาสตร์ สาธารณสุข รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ และ การพยาบาล รับปรึกษางานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - เอก รับเขียนบทความทางวิชาการ Thai - INTER (ตัวอย่าง บทความ COVID-19)

รับวิเคราะห์สถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล SPSS , รับวิเคราะห์ STATA และโปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่นๆ เช่น LISREL , AMOS , SAS , Mplus และ Eviews รับตรวจแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาค่า IOC รับทำ SPSS ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) พร้อมอธิบายผลข้อมูลตามหลักวิชาการ

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน

- รับวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิจัย เช่น การหาค่า IOC, การทดสอบ Reliability
- รับวิเคราะห์ SPSS สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, Mode, Median, SD,
- รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทดสอบสหสัมพันธ์ (Pearson's Correlation)
- รับวิเคราะห์สถิติหาความสัมพันธ์ไคร์สแควร์ (Chi-Square) ทำกราฟ เช่น Box plot, Stem and Leaf
- รับวิเคราะห์สถิติทดสอบ เช่น การทดสอบ T-Test, F-Test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง

- รับวิเคราะห์ STATA สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
- รับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
- รับวิเคราะห์ STATA ทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Multi-level causal model)
- รับวิเคราะห์ STATA ทดสอบการพยากรณ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
- รับวิเคราะห์ข้อมูล STATA การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression)
- รับวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time series Analysis)
- รับวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)
- รับวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)
- รับวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
- รับวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

รับแก้ไขงานวิจัย

ปรึกษางานวิจัย ฟรี ( ก่อนแก้ไข ) รับแก้ไขเนื้องานวิจัย ทั้งเล่ม รับแก้ไขสาระนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - ดุษฎีนิพนธ์ และอื่น ๆ รับแก้ไขแบบสอบถาม ออกแบบเครื่องมือวิจัย รับแก้ไขทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศและต่างประเทศ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปงานวิจัย รับแก้ไขเฉพาะบท รับแก้ไขบทความทางวิชาการ

ให้คำปรึกษางานวิจัย

เรายินดีให้คำปรึกษางานวิจัย ฟรี เพื่อทำวิทยานิพนธ์ ป.โท - เอก แนะนำการออกแบบการวิจัย ออกแบบสอบถาม การเลือกใช้สถิติที่มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูล STATA หรือ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ Chi-Square , Pearson's Correlation ในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ อาจวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มประชากรด้วยวิธี Cluster Analysis , Discriminant Analysis ซึ่งข้อมูลดิบที่ได้สามารถวิเคราะห์ SPSS ใช้สถิติขั้นสูงเพื่อทดสอบสมการ X , Y โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis หรือ Linear Regression เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว X กับค่าตอบสนอง Y หรือ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบกำหนดใช้สถิติ Factor Analysis ตามความประสงค์ของงานวิจัยนั้น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กำหนดเลือกใช้สถิติอื่น ๆ มีอีกมากมายตามความต้องการ เช่น วิเคราะห์ข้อมูล STATA เป็นต้น

Regression output in Stata
Source : CrunchEconometrix

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับงานวิจัย

1. รับแก้ไขเค้าโครงงานวิจัย Thai - Eng
2. รับออกแบบสอบถาม
3. รับทดสอบหาค่า IOC
4. รับวิเคราะห์ SPSS ทดสอบหาค่า Alpha
5. รับทําวิจัยทางการแพทย์
6. รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทำวิจัยบทที่ 4
7. รับวิเคราะห์ STATA สถิติขั้นสูง
8. รับสรุปผลวิจัย ทำวิจัยบทที่ 5
8. รับเขียนบทคัดย่อ Thai - Eng.
9. รับแปลเอกสาร Eng.-Thai
10. รับเขียนบทความวิชาการ
11. รับเขียนบทความวิจัย
12. รับจัดหน้าเอกสาร
13. รับเก็บข้อมูล
14. รับคีย์ข้อมูล
15. รับทำแบบสอบถามออนไลน์

รับแก้ไข เฉพาะบท

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ป.โท - ดุษฎีนิพนธ์
1. รับแก้ไขบทนำ ปัญหางานวิจัย
2. รับแก้ไขแบบสอบถาม
3. รับแก้ไขผลค่าอัลฟ่า (Alpha)
4. รับแก้ไข ทำวิจัยบทที่ 4 ทดสอบสมมติฐาน
5. รับแก้ไข บทที่ 5 สรุปงานวิจัย อภิปรายผล
6. รับแก้ไขบทคัดย่อ Thai - Eng.
7. รับแก้ไขบทความวิชาการ
8. รับแก้ไขบทความวิจัย

รับทำวิจัย : 086-035-5199

สอบถามผ่าน Line ด้วย QR Code